Boendemiljö

Boendemiljö och energikomfort i massivaträhus

Många påstår att massiva trähus har fördelar gällande boendemiljö framför vanliga trähus, t ex bättre energihushållning och bättre balans i luftfuktighet. Finns det fakta som styrker detta påstående ? Svaret är att det finns det, samt att ytterligare forskning pågår inom området.

Här följer några punkter från den amerikanska studien ”Log Homes Thermal Mass and Energy Efficiency”, vilken är en genomgång och jämförelse av tidigare utförda amerikanska studier. Man har jämfört villor byggda i timmer med villor byggda i andra material och dragit vissa slutsatser:

  • Professionellt konstruerade timmerhus uppvisar enligt ett stort antal studier 2,5% till 15% bättre energieffektivitet än identiskt utformade trähus byggda av regelvirke, behov av uppvärmning och avkylning inkluderat.
  • Timmerhus byggda med en energibesparande design, t ex med större fönster på solsidan och större energisamlande ytor inomhus, beräknas ytterligare öka den positiva skillnaden mot det vanliga trähuset.
  • Den värmeisolerande förmågan hos timmerväggen är nästan lika effektiv som vanlig isolering anbringad på betongvägg eller murad vägg räknat per isoleringsenhet och värmekapacitet. I timmerväggen är isolerförmågan samtidigt kombinerad med förmågan för värmelagring vilket ger väggen dubbel funktion.
  • Betong, mursten och tegel har större värmelagringskapacitet men har samtidigt snabbare energiutbyte med omgivningen jämfört med timmer. Detta medför i USA högre krav på tilläggsisolering jämfört med timmerhus för att byggnaden skall motsvara byggnadsregler för isolerförmågan.

Massivaträhusets värmehushållande egenskaper

Erfarenheten från oisolerade timmerhus visar tydligt att deras energihushållningsegenskaper inte står i direkt proportion till träets teoretiska värmeisoleringsegenskaper. Det har också visat sig att svängningarna i inomhustemperatur är mindre än i lätta hus med träreglar och högvärdig värmeisolering när temperaturen utomhus varierar.

Att energihushållningen upplevs bättre i massiva hus än lättregelkonstruktioner med motsvarande tjocklek beror på den värmeackumulerande effekten som blir en ”buffert” vid tillfälligt fallande utetemperatur. Tillfälligt värmeöverskott inomhus pga. internvärme och solinstrålning lagras i trät för att senare avges när temperaturen sjunker.

På detta sätt kan internvärme (värme från människor, apparater mm) och solinstrålning utnyttjas för uppvärmning om temperaturen inomhus tillåts variera några grader. På samma sätt är ett timmerhus utan invändig isolering svalare på sommaren eftersom timret ackumulerar överskottsvärme under dagen och därmed dämpar värmestegringen. På kvällen och natten då det är svalare kan den ackumulerade värmen vädras och ventileras ut.

Forskning och utveckling

I flera länder både i europa och USA pågår forskning för att försöka bestämma värmeackumuleringens inverkan på energibehovet. De massiva träväggarna (och andra tunga massiva byggnadsdelar) ackumulerar respektive avger värme till omgivningen när temperaturen varierar. Särskilt stor positiv effekt av en massiv konstruktion får man om man tillåter inomhustemperaturen glida något över dygnet, t ex +18 grader C – +23 grader C, istället för att fixera vid +20 grader C.

I Norge har man i olika undersökningar kommit fram till att oisolerade timmerhus klarar sig med 2-4 % mindre energi för uppvärmning jämfört med ett lätt regelhus med motsvarande väggtjocklek.